VOORAF

We zijn heel verheugd dat je interesse vertoont om pleeggezin te worden.  We hopen je op deze site al een korte inleiding te kunnen geven in het hoe en waarom van pleeggezinnen.  Lees zeker de pagina's 'Wie zijn wij' en 'Wat is pleegzorg'.
Op deze pagina vertellen we je iets meer over de procedure die we volgen. Lees het even allemaal na, en neem dan gerust contact met ons op (zie pagina contact).

WIE  KAN PLEEGGEZIN WORDEN? 

In theorie zou iedere volwassene pleegouder kunnen worden. Het speelt immers geen rol welke opleiding iemand gehad heeft, of iemand al of niet gehuwd is, alleenstaand of samenwonend is. Er zijn pleeggezinnen met kinderen, en zonder. Er zijn jonge pleeggezinnen, en oudere. Sommige wonen in een huis op het platteland, anderen in de stad. Sommigen werken buitenshuis, anderen niet. Er zijn er met Belgische nationaliteit, en met buitenlandse.

Toch wordt niet iedereen die er op een bepaald ogenblik aan denkt, ook effectief een pleeggezin. Kandidaat-gezinnen doorlopen bij ons een selectieprocedure, die tegelijkertijd een belangrijke voorbereiding op eventueel pleegouderschap inhoudt. In deze fase kunnen zowel de dienst als de kandidaten tot het besluit komen dat toch beter niet met pleegzorg gestart wordt.

HOE WORD JE PLEEGGEZIN?

De selectie is een proces dat erop gericht is het profiel van uw gezin zo duidelijk mogelijk te krijgen, zodat u en wij een bewuste beslissing kunnen nemen.

Het gebeurt vaak dat kinderen opgenomen worden binnen hun eigen netwerk. Deze gezinnen doorlopen een screening.

Selectie van kandidaat-pleegouders (bestand)

Bij een eerste telefonisch contact, geven wij algemene informatie betreffende pleegzorg.  Indien gewenst, sturen wij onze folder op.  We nodigen de beller uit voor de eerstvolgende informatieavond of we plannen een individueel kennismakingsgesprek.  We geven dan uitgebreide informatie over pleegzorg en peilen naar de algemene motivatie van de geïnteresseerden.
Na de informatieavond of het kennismakingsgesprek kunnen deelnemers zich schriftelijk inschrijven als kandidaat-pleegouders.  Wij nemen op basis daarvan zelf contact op met de kandidaten om afspraken te maken voor de selectie.
Deze gebeurt individueel en is opgebouwd uit een reeks selectiegesprekken (4 à 5) rond specifieke thema's.
Na de selectiegesprekken stellen wij een profiel van het kandidaat-gezin en een samenwerkingscontract op, die in een afrondend evaluatiegesprek samen met de kandidaten doorgenomen worden.  Beide documenten dienen later als basis om de doorverwijzing van kinderen en de begeleiding van een plaatsing zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Indien in de loop van de procedure blijkt dat een gezin (nog) niet geschikt is, dan wordt dit meteen besproken en wordt de procedure voortijdig stopgezet. Ook kandidaten kunnen ten allen tijde de procedure stopzetten.

Ook de kinderen van het kandidaat-gezin worden bij de selectie betrokken. Voor hen maken we gebruik van concreet materiaal.  Een aantal kinder- en jeugdboeken die het pleegzorgthema behandelen worden vaak aan de kinderen aangeboden.

 

Screening van een gezin (familie en netwerk)

Een gezin screenen betekent dat we aan de hand van een aantal screeningsgesprekken (minimaal 2, maximaal 5) het profiel van het aangemelde gezin samenstellen. De inhoud van deze gesprekken is analoog aan de selectiegesprekken en wordt aangepast aan de concrete situatie.
Er zijn twee mogelijke doelen:
Het kan zijn dat verwijzing van een bepaald kind naar een gezin uit familie of netwerk één van de mogelijkheden is en de verwijzer graag een antwoord op de vraag wil of opname in dit gezin gunstig zou zijn voor het kind. In dat geval wordt van de dienst een concreet advies verwacht.
Het is ook mogelijk dat een kind reeds feitelijk door een gezin uit familie of netwerk wordt opgevangen en dat aan de dienst gevraagd wordt de begeleiding op te nemen.
Op dat ogenblik wordt van ons geen advies meer verwacht en gebeurt de screening niet in opdracht van de verwijzer, maar is ze een vast onderdeel van de opstart van de begeleiding.

Pleeggezin, iets voor jou? Laat ons weten wie je bent