Wat is pleegzorg

Pleegzorg is een werkvorm binnen de Bijzondere Jeugdbijstand waarbij kinderen of jongeren van 0j tot 18j tijdelijk toevertrouwd worden aan een ander gezin. Het is een van de mogelijke manieren om te reageren op ernstige moeilijkheden waarin gezinnen op een bepaald ogenblik kunnen verkeren.
De maatregel tot plaatsing in een pleeggezin wordt steeds genomen door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) of door de Jeugdrechtbank (JRB), ook genoemd de verwijzende instanties. Wanneer we werken op het niveau van het CBJ spreken we over vrijwillige hulpverlening. Dit betekent dat ouders en jongeren hun akkoord moeten geven voor de plaatsing, ongeacht of het initiatief om hulp te vragen van henzelf komt of van derden (familie, dokter, school, …). Indien de jeugdrechtbank betrokken is, ligt de beslissingsbevoegdheid bij de jeugdrechter, die op een bepaald ogenblik een plaatsing noodzakelijk kan achten en opleggen, ook als ouders en/of kinderen het hiermee niet eens zijn en zich verzetten.
Een beslissing tot plaatsing (vrijwillig of niet-vrijwillig) wordt genomen voor ten hoogste 1 jaar, waarna de maatregel geëvalueerd wordt en al of niet verlengd.

Waarom kinderen geplaatst worden verschilt van situatie tot situatie, maar altijd gaat het erom dat hun opvoeding en ontwikkeling in het gedrang komen door de probleemsituatie waarin zij zich op dat ogenblik bevinden.

Enkele voorbeelden van voorkomende probleemsituaties:

- verwaarlozing van kinderen als gevolg van onmacht van de ouders, of omdat dat zij overspoeld worden door tal van problemen (materieel, sociaal, justitieel, ...)
- ouders slagen er niet in een minimum aan stabiliteit te bieden aan hun kinderen;
- verslavingsproblemen van ouders;
- kinderen die slachtoffer zijn van misbruik of mishandeling door de ouders of wiens ouders hen hiertegen niet (kunnen) beschermen;
- conflicten van ouders met hun kinderen die escaleren;
- ziekte of overlijden van ouders;
- jonge vluchtelingen die volledig op zichzelf aangewezen zijn.

In opdracht van het CBJ of de JRB organiseert Kiezen voor Kinderen als dienst voor pleegzorg plaatsingen van kinderen en jongeren in pleeggezinnen.
Er zijn twee deelgroepen te onderscheiden. We spreken over een familie- of netwerkplaatsing wanneer het kind wordt opgevangen in een gezin uit de familie- of kennissenkring. Als het kind toevertrouwd wordt aan een gezin dat geselecteerd is door een dienst voor pleegzorg, noemen we dat een bestandsplaatsing.
Wij proberen het juiste gezin te vinden of screenen het kandidaat-gezin uit het netwerk of de familie en begeleiden de kinderen, de pleegouders en de eigen ouders van de kinderen gedurende de plaatsingsperiode, vanaf de voorbereiding tot en met de nazorg.

 

pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie

Pleegzorg heeft niets te maken met adoptie. Het is altijd "zorgen voor het kind van iemand anders".
Pleegouderschap is tijdelijk. Je wilt een gezin helpen en steunen door tijdelijk de kinderen van andere ouders op te vangen. Deze kinderen keren na verloop van tijd naar huis terug. Het blijven de kinderen van hun ouders. Ze houden hun eigen naam. De ouders van de kinderen blijven in de meeste gevallen een belangrijke plaats innemen. In ieder geval wordt daar steeds naar gestreefd. Contacten tussen pleegkind en eigen ouders/familie worden nagestreefd, zijn belangrijk. In de praktijk zijn ze niet altijd mogelijk.
Pleegkinderen blijven steeds de kinderen van hun eigen ouders. Er worden in principe geen banden doorgeknipt met de eigen familie. Daar zit het fundamentele verschil met adoptie.
Er is dus een duidelijk onderscheid met adoptie.

 

Onthaalgezinnen

Nieuw in onze werking is het organiseren van weekend- en/of vakantieopvang voor minderjarigen die geplaatst zijn in een instelling. Het betreft kinderen en jongeren die niet  voldoende kunnen terugvallen op eigen context. Daarom willen wij hen de mogelijkheid aanbieden toch een eigen netwerk uit te bouwen buiten de instelling.

In dit kader startten wij een samenwerkingsproject met een instelling in het Brusselse.

 

Wil je ons hierbij helpen? Overweeg je pleeggezin of onthaalgezin te worden? Het kan!

meer informatie over Kiezen voor Kinderen vindt u in ons jaarverslag